Etnobotanik

Projektperiode: sep2019-2022

En række museer i LIMSAM opstarter i samarbejde med Københavns Universitet og Aalborg Universitet et 3 årigt forskningsprojekt om Etnobotanik:

Hvad sker der, hvis man bruger etnobotanikken – læren om menneskers relationer til planter gennem tiderne – som ramme om kulturhistorisk forskning og formidling?

Dette projekt vil udforske og formidle Nordvestjyllands historie og undersøge, om planter tilbyder særlige muligheder for nye museale betydningsdannelser. Igennem fortællinger om planter og menneskers gensidige betydning for hinanden vil projektet bl.a. spørge, hvordan kulturhistoriske museer kan give plads til andre (plante- eller dyre-)arter i forståelsen og formidlingen af historien.

Projektets hovedformål er at styrke museernes forsknings- og formidlingsmæssige kapacitet, så de i en epoke kendetegnet af omfattende artstab blandt planter, insekter, fugle, og pattedyr kan løfte ansvaret for skabe en engagerende offentlig dialog om naturens historicitet.

Projektet har modtaget en bevilling fra Velux Fonden på 4.9 mio. kr.

 

Virksomhed-by

bo_logo

Projektperiode: 2017-2018

Center for Studier i Kulturarvsforskning og -formidling opstarter i 2017 et projekt, der skal undersøge, hvad der kendetegner virksomhedsudvikling i provinsen, og særligt hvordan virksomheder har indflydelse på og er med til at skabe det lokalområde, som de er fysisk placeret i.

I projektet fortælles en række virksomhedshistorier fra Limfjordsområdet i perioden fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. Historierne tager udgangspunkt i både den historisk set alment kendte provinsvirksomhed, (som eks. jernstøberiet, cykelfabrikken, landbrugsmaskine-producenten (Willemoes)), men også i den højteknologiske udviklingsvirksomhed, som undtagelsesvist placeres eller opstår i provinsen (som eks. B&O, Lyngsøe).

En samlet udgivelse om vores undersøgelser af virksomheder i provinsen er udgivet ultimo 2018, se pressemeddelelse herunder:

Pressemeddelelse.1

Agger tange

agger-tange

Projektperiode: 2017-2023

LIMSAM og Center for Studier i Kulturarvsformidling, AAU har i en længere periode arbejdet med et studie af de menneskelige, erhvervsmæssige og kulturelle konsekvenser af Agger tanges gennembrud i 1825, med særligt fokus på Agger tange befolkningens tilpasning til naturkatastrofen.

Med finansiel støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg igangsatte vi i August 2020 projektet “Migrationer fra Agger Tange, 1825-1925”. I dette projekt sætter vi historisk fokus på, hvordan en udsat befolkning fra udkanten af Danmark for godt 200 år siden migrerede ind i Limfjorden og over et århundrede kom til at tilpasse sig, sætte præg på og forandre demografi, erhverv og mentale orienteringer i særligt den vestlige Limfjord. Herved fremskrives og re-aktualiseres en del af vores materielle og immaterielle kulturarv, der har med både naturkatastrofer, migration, samt socio-kulturelle forandringer og tilpasninger at gøre. Her undersøges særligt tre bølger af migrationer fra Agger Tange i perioden 1825-1925: Lyngs (1825), Lyngby (1864) og Gjøl (1910-25). I undersøgelsen søger vi at inddrage de folkelige, litterære eller populærkulturelle narrativer de tre migrationer er blevet forstået igennem. Projektets problemformulering er således: Hvilke omstændigheder, motiver, forløb og eftermæler kan beskrive tre bølger af migrationer fra Agger Tange, som fandt sted i perioden 1825-1925, og hvilke forskelle og ligheder kan findes mellem disse migrationer?

 

Sommerhuse ved Limfjorden

LEAD Technologies Inc. V1.01

Projektperiode: 2015-primo 2017

Sommerhuset er med sin beliggenhed, arkitektur, indretning, økonomi og fritidskultur en arena for udfoldelsen af forskellige interesser og motiver. Sommerhusbrug udvikles løbende af sommerhusejere, men også af foreninger, virksomheder og lokalpolitiske aktører med interesser knyttet til sommerhusbrug.

Med empirisk udgangspunkt i seks forskellige af sommerhusområder –alle beliggende i kystområder ved Limfjorden- undersøger vi en række interessenter og deres virke: Fra de individuelle sommerhusejere og –brugere, til de lokale sommerhusejerforeningers organisation af interesser, og til kommunernes og byrådenes planlægning af og beslutninger relateret til sommerhusområderne.

I vores studier undersøges interesser og motiver henholdsvist gennem fortidens gæstebøger, gennem den materielle sommerhusindretning og gennem de offentlige konflikter og fredelige samarbejder, der findes dokumenteret i mødereferater, planlægningspapirer, lokale medier og ved mundtlige overleveringer.

En samlet udgivelse om undersøgelserne er udgivet i juli 2017:  

 

Limfjordsmuseernes Samvirke