Om os

Velkommen til Limfjordsmuseernes Samvirke

+ Blæsende ålegræs på tråd

Limfjordsmuseernes Samvirke er et samarbejdsforum for museerne rundt om den vestlige del af Limfjorden, der alle arbejder med kulturhistorien i Limfjordsegnen. Limfjorden har siden forhistorisk tid forbundet de frodige lande ved dens bredder og har givet menneskene der mulighed for fangst, færdsel, samhandel og sociale kontakter. Fiskeri, søfart, færgefart og i nyeste tid turisme og lystbådssejlads er bare nogle af de emner, der har karakteriseret Limfjordsegnen gennem tiden. Limfjordsmuseernes Samvirke samarbejder om fælles undersøgelser af Limfjordsrelaterede emner, som ikke kan afgrænses til et enkelt museums område, men som går på kryds og tværs af fjorden. Ideen med Samvirket er at samarbejde på tværs af museernes ansvarsområde og der igennem opnå bredere og tværfaglige perspektiver på arbejdet.

Limfjordsmuseernes Samvirke har i samarbejde med Aalborg Universitet etableret Center for Studier i Kulturarv (CfK). Centeret danner basis for planlægning, koordinering, udførelse og publicering af forskning i samarbejder mellem limfjordsmuseerne, samt universitets- og museumsansatte imellem.

+ Broen til Livø

De medvirkende museer er:

Museum Mors

Museum Thy

Limfjordsmuseet

Museum Salling

Struer Museum

Lemvig Museum

Vesthimmerlands Museum

De Kulturhistoriske Museer, Holstebro

billede1

Faglig profil

vedtaget december 2023

Center for Studier i Kulturarv bestræber sig på at være toneangivende i udforskningen af, hvordan natur-menneske relationer har formet landskaber, samfund og mennesker fra det før-moderne til i dag. Dette udforsker vi med udgangspunkt i, hvad der er kendetegnende for Limfjordslandets landbrugs-, erhvervs-, by-, kultur- og infrastrukturudvikling i relationen til de naturgivne omgivelser. Herved afdækkes mangfoldige aspekter af kystkulturen langs Limfjorden, men også de natur-menneske interaktioner, som har gjort sig gældende i det brede vandskab på tværs af vandet og dets opland. I centeret kobles Limfjordsmuseernes store kendskab til deres region og lokalområder samt deres kompetencer i at inddrage genstande, arkivalier, landskaber, kulturmiljøer og bygninger i historisk forskning med universitetsforskeres historiedisciplinære overblik og metodekendskab. Vi finder samarbejdet om denne brede tematik væsentlig, da vi er overbeviste om, at der er en sammenhæng mellem vores relation til naturen, vores viden om denne relations historie, og vores samtidige evne til at leve bæredygtige liv.

Limfjordsmuseernes Samvirke